top of page
Search
  • FABIOLA SOFÍA MASEGOSA

PENSAMENT CRÍTIC


Opinió

Publicat al Periòdic d'Andorra el 10.08.2016

Una de les prioritats més importants de l’educació actual és crear habilitats de pensament crític en els alumnes. Vivim en un món en constant canvi que demana actualització professional permanent i on cal formar els estudiants en els coneixements, habilitats i actituds necessaris per aconseguir un pensament lògic, crític i creatiu que propiciï l’adquisició i generació de coneixements, la resolució de problemes i una actitud d’aprenentatge continu que permeti l’autoformació al llarg de tota la vida.

Per tant, el pensament crític està conformat per les habilitats de raonament, l’educació centrada en la resolució de problemes i la presa de decisions. Aquesta presa de decisions implica les habilitats de valoració necessàries perquè siguem capaços de triar de manera eficient entre diverses alternatives i conèixer i valorar les conseqüències que es deriven de cadascuna d’elles. D’aquesta manera, els nostres arguments i totes les decisions que prenguem sempre estaran basats en l’objectivitat i no en aspectes subjectius o esbiaixats.

Qualsevol moment és bo per exercitar les nostres habilitats del pensament crític. Podem fer-ho diàriament quan hàgim de prendre una decisió o elaborar una informació. La realitat, és que quotidianament no parem de procesar informació i prendre decisions, però el problema és que la major part del temps ho fem de forma mecànica, és a dir, sense adonar-nos. Quan el millor seria reflexionar i intentar aplicar aquestes habilitats o, si el procés de decisió ha acabat, pensar en com podríem haver-les aplicat.

Entre les habilitats del pensament crític destaquen: l’habilitat d’interpretar, l’habilitat d’analitzar, l’habilitat d’avaluar, l’habilitat d’inferir, l’habilitat d’explicar i, per descomptat, l’habilitat de comunicar-se.

En primer lloc, l’habilitat d’interpretar és la capacitat que tenim per comprendre el significat o la importància de dades, judicis de valor, opinions, afirmacions, vivències, i successos. Aquesta habilitat ens afegeix context a la informació que hem rebut, ajudant-nos a interpretar-la correctament. Per continuar amb aquesta interpretació, l’habilitat d’analitzar consisteix a unir les peces per determinar el propòsit de la informació que hem rebut.

L’habilitat d’avaluar consisteix en la capacitat de valorar la credibilitat de les afirmacions o descripcions que fa una persona quan ens expressa la seva opinió. D’aquesta manera podem mesurar l’objectivitat del raonament.

Després, tenim el procés pel qual som capaços d’identificar aquells elements essencials (dades, afirmacions, evidències, etc.) que cal tenir en compte per generar conclusions raonables, o almenys, formular hipòtesis. Aquesta capacitat depèn de la nostra habilitat d’inferir.

Per completar tot aquest procediment necessitem també l’habilitat d’explicar. Un cop realitzats tots els anteriors processos, el següent pas és expressar de manera clara i coherent els resultats del nostre raonament.

I finalment, l’habilitat de comunicar-se és indispensable per fer que les teves idees o opinions arribin a les altres persones. Hem de ser capaços d’aconseguir explicar els nostres arguments o idees amb claredat; assegurant-nos que els nostres interlocutors han entès el que nosaltres esperàvem realment que entenguessin.

5 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page